(22) 843 40 12

ul. Smoluchowskiego 1, 02-679, Warszawa - Mokotów

Pon. - Pt. 6:30 - 18:00

Regulamin

REGULAMIN PRZEDSZKOLA ,,ANIOŁA STRÓŻA”
Opracowany na podstawie Statutu Przedszkola,
zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dn. 26.08.2009 r.

 

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci, które ukończyły 1 rok i 6 m-cy .
2. Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 do 18.00.
3. Dzieci do przedszkola przyprowadzamy w godzinach:
- od 6.30 – 8.00
- rodzice zobowiązani są do wcześniejszego informowania nauczycieli o późniejszym przyjściu dziecka do przedszkola.
4. Dzieci odbieramy z przedszkola w godzinach od 13.30 do 18.00
5. Dzieci odbierają rodzice (opiekunowie) lub inne pełnoletnie osoby, upoważnione na piśmie przez rodziców.
6. Do przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe.
7. W przedszkolu nie podaje się dziecku żadnych leków.
8. Na terenie przedszkola współpracują ze sobą w sprawach dotyczących wychowania, kształcenia i opieki nad dziećmi:
- Dyrektor Przedszkola
- Rada Pedagogiczna
- Grupa Rodziców wspomagająca pracę przedszkola – Rada Rodziców.
9. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w godzinach 9.00 – 14.00
10. Program wychowania przedszkolnego realizowany jest przez cały czas pobytu dziecka w przedszkolu.
11. Rodzice mają prawo do:
a) poznania treści Statutu Przedszkola ,,Anioła Stróża”
b) poznania treści Konwencji Praw Dziecka
c) pełnej informacji dotyczącej dziecka
d) kontaktu z Dyrektorem Przedszkola w celu uzyskania informacji, przekazywania swojej opinii lub rozwiązywania problemów
e) uczestniczenia w zajęciach otwartych, zebraniach, warsztatach, imprezach i uroczystościach organizowanych przez Przedszkole.
12. Rodzice zobowiązani są do:
a) Punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola
b) Wnoszenia opłat za Przedszkole w wyznaczonych terminach tj. do dnia 5 każdego miesiąca, płatne z góry przez 12 miesięcy, w okresie wakacji:
W lipcu opłata:
- dla grup żłobkowych wynosi 960 zł,
- dla grup przedszkolnych wynosi 880 zł.
W miesiącu sierpniu przedszkole funkcjonuje tak jak w pozostałych miesiącach roku szkolnego i opłaty są adekwatne do wybranego pakietu.
c) Informowania nauczycieli o zmianach dotyczących zdrowia dziecka, potwierdzenia przez lekarza stosowania zalecanych diet.
d) Wprowadzania dziecka do budynku przedszkolnego i przekazywania go uprawnionemu pracownikowi przedszkola.
e) Informowanie nauczyciela o zmianie kontaktowego numeru telefonu.
f) Przestrzeganie ustalonych terminów spotkań oraz rozmów indywidualnych z nauczycielami i specjalistami.
13. Rekrutacja dzieci:
- okres rekrutacji na następny rok szkolny trwa od 1 lutego do 30 marca,
- o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor,
- dyrektor przedszkola powołuje komisję rekrutacyjną, która może ustalić dodatkowe kryteria przyjęć.

 

Wszystkich pracowników przedszkola oraz Rodziców i Opiekunów obowiązuje takt i kultura we wzajemnych kontaktach.

Z ostatniej chwili:
  • 21.03 - Pierwszy Dzień Wiosny - tradycje wiosenne - zajęcia edukacyjne w grupach | 27 marca godz. 11.00 - Teatr Guliwer - grupa Zajączki i Żyrafki