(22) 843 40 12

ul. Smoluchowskiego 1, 02-679, Warszawa - Mokotów

Pon. - Pt. 6:30 - 18:00

Zajęcia dodatkowe

Język angielski
Nauczyciel-metodyk: mgr Joanna Sierpniak

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się codziennie i biorą w nich udział wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola. Treści programowe realizowane są w oparciu o ,,Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu" E.Skiba, A.Wieczorek, Warszawa 2003 (numer dopuszczenia MEN DKOS-5002-32/3). Przedszkolaki korzystają z podręczników ,,Cookie and friends A/B/Starter Level", ,,Happy House 2" Oxford University Press, ,,Playtime A/B/C" jak również materiały dodatkowe do wymienionych kursów - CD. CD ROM, plakaty i karty poglądowe.

Podczas zajęć nauczycielka stosuje:

- metodę TPR - metoda reagowania całym ciałem;

- metodę komunikacyjną, za pomocą której przedszkolaki są przygotowywane do mówienia i zachowania się w sytuacjach dnia codziennego;

- metodę audiolingwalną, która polega na powtarzaniu przez uczniów zwrotów, słów lub całych zdań oraz uczenia się wierszyków i piosenek;

- metodę projektów.

Na zajęciach wykorzystywane są rozmaite pomoce dydaktyczne, dzięki którym dzieci mogą poznawać język wszystkimi zmysłami, także poprzez dotyk, węch i smak. Nauczanie słownictwa wzbogacane jest poprzez zastosowanie metody projektów, małych form teatralnych jak również wykorzystanie pomocy audiowizualnych np. magnetofon/komputer.

Język włoski
Nauczyciel-metodyk: mgr Magdalena Dobosz

Nauczanie języka włoskiego przebiega w oparciu o program przedszkolny i skupia się przede wszystkim na poznaniu słownictwa związanego z otaczającym dziecko światem. We współpracy z Siostrami utrwalana jest wiedza związana z pieśniami religijnymi, modlitwami, świętami i wiedzą ogólną. Tematyka zajęć z języka włoskiego dostosowana jest do możliwości wiekowych dzieci i związana z aktualnymi zajęciami lub wydarzeniami kalendarzowymi, w których dzieci uczestniczą.

Zajęcia umuzykalniające
Prowadząca: Eliza Stawicka

Praca z dziećmi w przedszkolu jest ściśle związana z kalendarium wydarzeń, pór roku, świętami i uroczystościami, które to znajdują odzwierciedlenie we wszystkich działaniach edukacyjnych i wychowawczych.
Tak więc nauka piosenek, tańców, zabaw inscenizowanych, ruchowych wiąże się ściśle z treściami programowymi na poszczególnych poziomach wiekowych. Zajęcia muzyczno-wokalne to: ćwiczenia ruchowe, słuchowe, śpiew i zabawy przy muzyce. Tańce, zabawy ruchowe, akompaniament na instrumentach perkusyjnych, taktowanie na 2, 3, 4, śpiew na sylabach: la, ma, na…, słuchanie muzyki, tworzenie, Dzieci uczą się:

 • poruszania w przestrzeni w kole wiązanym i w kole bez podania rąk, w parach i kilkuosobowych kółeczkach;
 • określania dźwięków pianina: gruby, cienki, wysoki, niski; akompaniamentu: szybki, wolny; nastroju w muzyce: smutny, wesoły;
 • reagowania na sygnały muzyczne: zmiany kierunku marszu, biegu, przysiad, podskoki;
 • rozpoznawania melodii znanych piosenek zagranych na pianinie lub nuconych;
 • odróżniać brzmienie instrumentów perkusyjnych: tamburyn, bębenek, kastaniety, grzechotki, trójkąty, dzwonki i innych;
 • rozpoznawania brzmienia poznanych instrumentów: trąbka, flet prosty, flet poprzeczny, skrzypce, akordeon, wiolonczela, saksofon, ksylofon;
 • podstawowego kroku i kilku figur krakowiaka, trojaka, poloneza, polki, walca;
 • improwizowania ruchem na podany temat (ilustracja muzyczna): wiatr, burza, ptaki, liście, śnieg;
 • słuchać muzyki i określać: nastrój, tempo, metrum, instrumenty.

Dzieci poznają: Lot trzmiela Mikołaja Rymskiego-Korsakowa, Poranek i W grocie Króla Gór – Edwarda Griega, Łabędź Kamille Saint-Seansa, (Karnawał zwierząt), Preludium – G-dur i Walc cis-moll Fyderyka Chopina.

Taniec towarzyski
Prowadzący: Waldemar Wielgosz

Wiek przedszkolny do najlepszy wiek na rozpoczęcie przygody z tańcem- dzieci wtedy najszybciej uczą się ruchów i kroków tanecznych. Nauka tańca towarzyskiego od najmłodszych lat przynosi wiele korzyści w przyszłości.
Taniec towarzyski zapewnia rozwój w płaszczyźnie społecznej, fizycznej i emocjonalnej. Dzieci uczą się i rozwijają zdolność koordynacji, równowagę, siłę, gibkość oraz inne zdolności, z korzyścią dla zdrowia.

Wiele badań udokumentowało pozytywne efekty, jakie wywierają na rozwój dziecka lekcje tańca.

Dzieci, które w bardzo młodym wieku uczęszczały na zajęcia o charakterze tanecznym, muzycznym lub teatralnym:

 • osiągają lepsze wyniki w nauce
 • mają zwiększony zakres uwagi
 • z łatwością rozwiązują nietypowe zadania
 • lepiej się przystosowują
 • zachowują się bardziej racjonalnie.

Taniec towarzyski to długoterminowa inwestycja w rozwój osobisty i edukacyjny dziecka.
Naszą misją jest zaszczepienie pasji do tańca u wszystkich naszych podopiecznych, bez względu na to, czy ich celem jest rekreacja, czy taniec sportowy.
Zajęcia taneczne mają pozytywny wpływ na rozwój dziecka poprzez:

 • naukę dyscypliny i pracy w grupie
 • budowanie pewności siebie i poczucia własnej wartości
 • naukę etykiety
 • rozwój szacunku do siebie i innych
 • poprawę koordynacji i równowagi
 • rozwój kreatywności i wyrażanie siebie
 • rozwój i wzmocnienie mięśni
 • zabawę i dużą porcję radości, jaką dzieci czerpią z udziału w lekcjach
 • tańca

,,Czarodzejski kuferek" - warsztaty teatralne

Zabawy teatralne to ważny element pracy pedagogicznej przedszkola. Teatr będący syntezą sztuk, wykorzystuje wszystkie środki wyrazu artystycznego charakterystyczne dla różnych rodzajów twórczości. Kontakt dzieci z teatrem to nie tylko oglądanie spektakli teatralnych, ale przede wszystkim zabawa w teatr.

Rozbudzanie zainteresowania teatrem, odkrywania w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień skłania dziecko do samodzielnej twórczości i działania. Dziecko przedszkolne ma naturalną dla swojego wieku i etapu rozwoju potrzebę wyrażania ekspresji twórczej: w mowie, ruchu, geście, rysunku, śpiewie. Z uwagi na to, że w przedszkolu prowadzone są zajęcia aktywizujące spontaniczną kreatywność dzieci, zabawa w teatr może być najbardziej interesującym i wyrazistym efektem tej pracy ujawniającym doświadczenia i osiągnięcia dzieci.

Zabawy w teatr wszechstronnie i intensywnie wpływają na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Teatr jest dla dzieci rzeczywistością wyjątkową, w której wszystko może się zdarzyć a odtwórca roli ma okazję realizować swoje marzenia, by stać się kimś innym. Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawy teatralne przynosi im wiele korzyści, rozwija wyobraźnię, doskonali mowę, która staje się wyrazista i melodyjna, sprzyja umuzykalnieniu, rozwija płynność ruchów oraz zwiększa poczucie własnej wartości. Jest również okazją do wspaniałej zabawy, dającej wiele satysfakcji. Udział dzieci w odtwarzaniu treści utworu skłania je do zapamiętywania, koncentrowania uwagi na określonej działalności, kulturze mówienia i zachowania się.

Podczas zajęć z tej dziedziny przedszkolak może dowiedzieć się, jak powstaje sztuka teatralna i wzbogacić swój słownik o takie pojęcia jak np. reżyser, rekwizyty, dekoracja, kostiumy, ruch sceniczny, drama czy pantomima.
Nasze przedszkolaki uczestniczą w warsztatach teatralnych raz w miesiącu w Teatrze Guliwer. Po warsztatach dzieci zostają na przedstawieniu teatralnym.

Opowieści biblijne

Prowadząca: s. Rossamma

„Bóg  kocha  dzieci” – program religii na rok szkolny 2016/2017.

Cel  ogólny:
Znajomość i uczenie się podstawowych elementów religii katolickiej i odkrywanie Boga jako dawcy świata i życia.

Cele  szczegółowe:
•    Przedstawienie Pana Boga jako kogoś, kto nas zna i kocha.
•    Zapoznanie dziecka z historią Bożego Narodzenia i Jego przesłaniem.
•    Zapoznanie dzieci z historią treści i znaczeniem modlitwy pańskiej.
•    Zapoznanie dzieci z osobą Anioła Stróża i budzenie ufności do Niego.
•    Przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia.
•    Ukazanie niedzieli nie tylko jako dnia odpoczynku, ale przede wszystkim jako szczególnego spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym.      
•    Ukazanie dziecku roli księdza: uczenie ufności i życzliwości wobec Kapłanów.
•    Dziecko rozumie Wielki Post jako czas zmiany się na lepsze z pomocą Pana Jezusa.
•    Z radością witamy Pana Jezusa z Jerozolimy (Niedziela Palmowa).
•    Opowiadanie biblijnego wydarzenia zmartwychwstania Pana Jezusa.
•    Dziecko wie, że Maryja jest Matką wszystkich uczniów Pana Jezusa, czyli naszą Matką.         

Środki dydaktyczne: Pismo Święte, ilustracja Pana Jezusa wśród dzieci, obrazki Anioła Stróża, materiały do wykonania ramki, klej, kredki, papier kolorowy, rysunki z kwiatami, obraz Maryi, plakaty, audiokasety.
Metody:
Opowiadanie, rozmowa kierowana, techniki plastyczne, rysunki, zabawy, obrazki, plakaty, wiersze, piosenki, inscenizacja, ćwiczenie gestów, puzzle, układanka literowa, odwiedzanie  Pana Jezusa w kościele, modlitewne uczestnictwo we Mszy Świętej.
Program religii jest dostosowany do każdej grupy wiekowej.

,,Garść radości, szczypta złości" - zajęcia z uczuciami i emocjami prowadzone przez przedszkolnego psychologa

Prowadząca: mgr Magdalena Żurawska

Nad prawidłowym rozwojem emocjonalnym i społecznym dzieci czuwa psycholog

Opieka psychologa przedszkolnego obejmuje:
•    prowadzenie obserwacji, badań i działań diagnostycznych dzieci, dotyczących oceny funkcjonowania różnych sfer w celu wspierania rozwoju i określania odpowiednich form pomocy,
•    diagnozę rozwoju psychofizycznego: społecznego, emocjonalnego i intelektualnego dziecka na prośbę rodziców,
•    rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka,  
•    badanie gotowości dziecka do rozpoczęcia nauki: badanie dojrzałości szkolnej dzieci 6-letnich,  
•    prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych wspomagających rozwój (wyznaczone dzieci),
•    współpracę z nauczycielami w celu rozwiązywania problemów wychowawczych w grupach,  
•    udzielanie indywidualnych konsultacji dla rodziców: porady, pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów wychowawczych, propozycje ćwiczeń stymulujących rozwój dziecka,

Dyżury psychologa:

,,Gimnastyka buzi i języka" - logopedia

Prowadząca: mgr Agnieszka Szymańska

Zajęcia z logopedą są prowadzone jako:

 1. Indywidualne zajęcia logopedyczne z dziećmi, które wymagają terapii logopedycznej. Na początku każdego roku logopeda przeprowadza badania przesiewowo-diagnostyczne (badania selekcyjne), w wyniku których każdy rodzic otrzymuje informacje na temat swojego dziecka. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, logopeda proponuje ewentualną terapię bądź kieruje na odpowiednie konsultacje specjalistyczne;
 2. Zajęcia ortofoniczne, które są przewidziane w ramach programu przedszkola dla wszystkich dzieci ze wszystkich grup wiekowych. Opierają się na zasadach proponowanych przez pedagogikę zabawy, która ma na celu pomoc w nauce mowy i rozwijaniu niezbędnych dla jej poprawnego funkcjonowania aspektów takich jak: sprawność narządów mowy, prawidłowy tor oddechowy, poprawna artykulacja, kompetencje fonologiczne.

Prowadzone z dziećmi ćwiczenia przede wszystkim:

 • służą usprawnianiu artykulatorów,
 • uczą prawidłowego oddechu (pogłębienie oddechu, wydłużenie fazy wydechowej, uczenie poprawnego oddechu, zapobieganie utrwalaniu się patologii oddychania u dzieci),
 • rozwijają słuch fonematyczny (umiejętność odróżniania dźwięków mowy),
 • rozwijają mowę opowieściową,
 • uczą budowania dłuższych wypowiedzi,
 • kształtują umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • usprawniają koordynację wzrokowo-ruchową i wzrokowo-słuchowo-ruchową.

,,Zdrowo na sportowo" - gimnastyka ogólnorozwojowa

Ruch należy do najbardziej naturalnych i charakterystycznych cech wczesnych faz rozwoju osobowego człowieka. W rozwoju fizycznym u małych dzieci chodzi zatem o wspieranie, pielęgnowanie i zachowanie jego form naturalnych, a także takie kierowanie rozwojem cech motoryki, aby można było rozwijać i kształtować umiejętności ruchowe.
Okres przedszkolny stanowi bardzo dobrą bazę wyjściową i jest dobrym okresem dla prawidłowego kształtowania cech somatycznych i motorycznych. Okres ten należy także do tej fazy rozwojowej, w której ruch i hartowanie organizmu mają znaczący wpływ na zwiększenie odporności na szkodliwy wpływ środowiska zewnętrznego.

Ciekawą i interesującą formą ćwiczeń dla wszystkich grup wiekowych w wieku przedszkolnym są różnorodne gry i zabawy ruchowe, które służą jednocześnie jako podstawowy środek do realizacji zadań wychowania fizycznego. Zabawy ruchowe są oparte na prostych formach ruchów motorycznych, takich jak: chód, bieg, skok, czworakowanie, pełzanie, rzucanie są oparte na rywalizacji indywidualnej. Gry ruchowe są natomiast wyższą formą zabaw, w której udział biorą drużyny rywalizujące ze sobą o zwycięstwo. W profilaktyce wad postawy zarówno zabawy jak i gry ruchowe stanowią niezbędny czynnik w kształtowaniu prawidłowej postawy ciała u dzieci.

Zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej odbywają się 2 razy w tygodniu.

Jazda konna

Prowadzący: Michał Siejka ,,Akademia Kucania"

Sam kontakt z ciepłem ciała konia wzbudza wiele pozytywnych emocji i stymuluje układ nerwowy. Płynność chodu doskonale uspokaja i wycisza dzieci z dużym temperamentem. Z drugiej strony dzieci ciche i zamknięte w sobie, nawiązując kontakt ze zwierzakiem otwierają się i ożywają. Dlatego przebieg zajęć dostosowany jest do potrzeb indywidualnych każdego dziecka. Przejażdżki na grzbiecie kucyka świetnie wyrabiają poczucie równowagi, stabilności, koordynacji ruchów i jednocześnie dają poczucie samodzielności i wiary we własne możliwości. Podczas jazdy ruch konia powoduje poprawę oraz kształtowanie prawidłowego wzorca ruchowego chodu, przeciwdziałanie przykurczom mięśni i ograniczeniom ruchomości stawów, korygowanie wad postawy, przywrócenie symetrii postawy ciała, normalizację napięcia mięśniowego poprawę i obniżenie ewentualnej nadpobudliwości ruchowej, poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz wzrost wydolności fizycznej. Bezpośrednią opiekę w trakcie trwania zajęć sprawuje instruktor p. Michał Siejka wraz ze swoim zespołem z Akademii Kucania.

Każde przebywa z kucem 15 minut - forma kontaktu dostosowana jest indywidualnie do dziecka. Jazdą konną objęte są wszystkie dzieci z każdej grupy wiekowej.
(2,5; 3; 4; 5-latki). Zajęcia odbywają się raz w tygodniu na terenie przedszkola. Pan Michał przywozi ze sobą dwa kuce szetlandzkie oraz dwie osoby do pomocy, które doświadczone są w pracy z dziećmi i końmi. Każde dziecko zakłada kask przed jazdą, który przywozi pan instruktor. Po opanowaniu podstaw siedzenia, dzieci przystępują do nauki ruszania i zatrzymywania a następnie prowadzenia konia z jego grzbietu. Wszystkie ćwiczenia prowadzone są w formie zabawy a pan Michał tak
konstruuje zajęcia aby dzieci czuły się dumne ze swoich postępów.

Z ostatniej chwili:
 • 21.03 - Pierwszy Dzień Wiosny - tradycje wiosenne - zajęcia edukacyjne w grupach | 27 marca godz. 11.00 - Teatr Guliwer - grupa Zajączki i Żyrafki